Thời gian đào tạo: 5 năm

Số lượng tín chỉ: 176 tín chỉ (chưa bao gồm học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

  1. Kiến thức chung:                                       27 tín chỉ
  2. Kiến thức cơ sở khối ngành:                     25 tín chỉ
  3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
    • Khối kiến thức cơ sở của ngành:        47 tín chỉ
    • Khối kiến thức ngành:                         47 tín chỉ
  4. Kiến thức chuyên ngành:                          20 tín chỉ
  5. Khoá luận tốt nghiệp:                                10 tín chỉ